Christengemeente Purmerend

Statutaire naam: Christengemeente Purmerend

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 818604669
Registratienummer VPE 101113

Contactgegevens
Zambezilaan 278
1448 PN PURMEREND
0299-644018

http://www.christengemeentepurmerend.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

In de Christengemeente Purmerend kun je elkaar ontmoeten, voor elkaar zorgen, van elkaar leren, met de Bijbel als basis. Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het bestuur bestaat uit een oudstenraad met minimaal 3 personen, een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.cgp.nu

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2017Werkelijk 2017Begroting 2016Werkelijk 2016
1. Opbrengsten uit bezittingen
-
465
-
870
2. Bijdragen gemeenteleden
-
71.576
-
65.765
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
-
-
Totaal baten
-
72.041
-
66.635
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
-
13.441
-
13.385
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
-
12.685
-
12.700
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
-
1.404
-
1.480
7. Lasten kerkelijke gebouwen
-
11.039
-
10.560
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
-
11.050
-
11.365
9. Lasten beheer en administratie
-
422
-
440
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
-
-
-
-
Totaal lasten
-
50.041
-
49.930
 
Resultaat (baten - lasten)
-
22.000
-
16.705

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact