Pinkstergemeente Ruach

Statutaire naam: Pinkstergemeente Ruach

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 818572930
Registratienummer VPE 101112

Contactgegevens
Kerkstraat 4
1521 JN WORMERVEER
0756222576

http://www.pgruach.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

We willen met elkaar, jong en oud, de Here dienen, elkaar ontmoeten en samen ons geloof beleven. Wij geloven dat Jezus gewild heeft dat iedereen, die Hem wil volgen, zich moet laten dopen, oftewel onderdompelen in water. Verder geloven wij dat iedere gelovige ook de Heilige Geest ontvangen kan. Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.pgruach.nl

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2018Werkelijk 2018Begroting 2017Werkelijk 2017Begroting 2016Werkelijk 2016
1. Opbrengsten uit bezittingen
-
-
8.500
6.163
7.000
6.246
2. Bijdragen gemeenteleden
-
-
57.500
57.299
79.000
62.677
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
-
-
-
-
Totaal baten
-
-
66.000
63.462
86.000
68.923
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
-
-
28.200
24.515
26.000
25.562
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
-
-
10.850
8.751
20.000
16.501
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
-
-
-
10.714
13.000
12.801
7. Lasten kerkelijke gebouwen
-
-
27.960
28.920
25.000
24.754
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
-
-
-
-
4.000
4.200
9. Lasten beheer en administratie
-
-
-
349
2.000
1.325
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
-
-
2.850
2.487
9.000
14.721
Totaal lasten
-
-
69.860
75.736
99.000
99.864
 
Resultaat (baten - lasten)
-
-
-3.860
-12.274
-13.000
-30.941

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact