Evangeliegemeente Reveil

Statutaire naam: Evangeliegemeente Reveil

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 812407799
Registratienummer VPE 101110

Contactgegevens
Punter 44-02
8242 GD LELYSTAD
0320-218540

http://www.reveillelystad.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Het doel van de gemeente is God te verheerlijken en de grote daden van ,Israë,ls God bekend te maken, Zij doet dit door: a. Mensen in aanraking te brengen met het Woord van God en hen laten ,proeven van het nieuwe leven dat Christus wil geven, door zijn Geest, b. Een gemeente te vormen waar mensen kunnen groeien in geloof en ,dienstbaarheid, c. Het gemeentewerk en andere zendings- en evangelisatieactiviteiten ,geestelijk en materieel te ondersteunen. Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

De gemeente heeft een eigen beleidsplan. Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 5 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester en oudsten/diakenen. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.reveillelystad.nl

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2017Werkelijk 2017Begroting 2016Werkelijk 2016
1. Opbrengsten uit bezittingen
13.000
15.356
10.500
7.789
2. Bijdragen gemeenteleden
80.000
82.229
72.000
85.387
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
750
2.730
-
1.329
Totaal baten
93.750
100.315
82.500
94.505
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
12.500
500
4.200
4.838
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
8.225
7.652
7.950
10.732
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
7.450
4.693
2.700
2.077
7. Lasten kerkelijke gebouwen
58.800
60.477
61.772
48.048
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
8.000
8.050
7.200
7.533
9. Lasten beheer en administratie
3.464
3.294
1.789
1.901
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
-
-
2.450
2.206
Totaal lasten
98.439
84.666
88.061
77.335
 
Resultaat (baten - lasten)
-4.689
15.649
-5.561
17.170

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact