Evangelische Zendingsgemeente Menorah

Statutaire naam: Evangelische Zendingsgemeente Menorah

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 6792066
Registratienummer VPE 101099

Contactgegevens
Paslaan 11
7311 AH APELDOORN
055-5762635

http://www.menorahapeldoorn.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Menorah stelt zich ten doel door het verkondigen van Gods Woord, mensen te brengen tot geloof in Jezus Christus en het beleven van gemeenschap met Hem en in Hem met elkaar. Dit gebeurt door het houden van samenkomsten, jeugd- en kinderwerk, het houden van bijbelstudiekringen, gebedsbijeenkomsten, het publiek maken van het evangelie, het uitzenden en ondersteunen van zendelingen, het verlenen van pastorale zorg en het samenwerken met andere christelijke organisaties. Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

De gemeente heeft een eigen beleidsplan. Deze vindt u op https://www.menorahapeldoorn.nl/go/overons/anbi-informatie/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Onze gemeente wordt momenteel geleid door zes oudsten en vier diakenen (stand juni 2019) die zich elk zonder vergoeding inzetten voor de diverse bestuurstaken die ze hebben. Sinds 2008 is één van de oudsten tegen een vergoeding aangesteld voor drie dagen per week, voor duidelijk omschreven aanvullende werkzaamheden op het gebied van gemeentezijn, pastoraat en algemene leiding. Dit zijn dus aanvullende werkzaamheden op het takenpakket als oudste, dat hij verder onbezoldigd uitvoert. Dit betreft een dienstverband voor onbepaalde tijd. Taakgroepleiders en overige medewerkers voeren hun taken allen onbezoldigd uit.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Een uitgebreid jaarverslag over 2018 is te vinden op de eigen website:

https://www.menorahapeldoorn.nl/uploads/bestanden/spot25/Jaarverslag_2018.pdf

Financiele verantwoording

Jaarlijks ontvangen we circa € 170.000 aan giften naast ca € 30.000 aan overige inkomsten, met name huuropbrengsten van zalenverhuur en verhuur van gebouwen. Als evangelische gemeente met een hart voor zending en evangelisatie is het niet vreemd dat een groot deel van de ontvangen giften naar zending & evangelisatie gaat (ca €60.000). Daarnaast zijn we als gemeente gezegend met een grote groep van kinderen en jeugd (meer dan 90 in de leeftijd 0-18 jaar). We houden diensten en bijeenkomsten aan de Paslaan, een rijksmonument uit 1918. Dit betekent dat we het nodige moeten doen om dit gebouw in stand te houden. Aan onderhoud en exploitatie geven we ca € 60.000 uit. Andere posten zijn onze eredienst en eigen organisatie . Er zijn circa 430 (regelmatige) bezoekers, meelevenden en leden geregistreerd bij ons, waarvan ongeveer de helft lid is.

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2018Werkelijk 2018Begroting 2017Werkelijk 2017Begroting 2016Werkelijk 2016
1. Opbrengsten uit bezittingen
27.570
26.727
28.420
24.511
28.500
31.428
2. Bijdragen gemeenteleden
185.000
184.470
178.500
188.775
170.000
188.285
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
-
-
-
-
Totaal baten
212.570
211.197
206.920
213.286
198.500
219.713
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
44.134
43.843
43.482
43.226
42.629
43.254
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
18.450
19.595
25.760
24.828
24.205
20.502
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
32.800
21.634
39.030
35.177
36.900
35.233
7. Lasten kerkelijke gebouwen
57.600
61.892
35.365
30.681
40.000
38.810
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
64.000
61.540
65.900
61.450
63.000
62.500
9. Lasten beheer en administratie
9.980
11.574
7.300
6.559
8.700
6.847
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
-
-
-
-
-
-
Totaal lasten
226.964
220.078
216.837
201.921
215.434
207.146
 
Resultaat (baten - lasten)
-14.394
-8.881
-9.917
11.365
-16.934
12.567

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact