Evangelische Zendingsgemeente Menorah

Statutaire naam: Evangelische Zendingsgemeente Menorah

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 6792066
Registratienummer VPE 101099

Contactgegevens
Paslaan 11
7311 AH APELDOORN
055-5762635

http://www.menorahapeldoorn.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Menorah stelt zich ten doel door het verkondigen van Gods Woord, mensen te brengen tot geloof in Jezus Christus en het beleven van gemeenschap met Hem en in Hem met elkaar. Dit gebeurt door het houden van samenkomsten, jeugd- en kinderwerk, het houden van bijbelstudiekringen, gebedsbijeenkomsten, het publiek maken van het evangelie, het uitzenden en ondersteunen van zendelingen, het verlenen van pastorale zorg en het samenwerken met andere christelijke organisaties. Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

De gemeente heeft een eigen beleidsplan. Deze vindt u op https://www.menorahapeldoorn.nl/go/overons/anbi-informatie/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Onze gemeente wordt momenteel geleid door zes oudsten en vier diakenen (stand oktober 2018) die zich elk zonder vergoeding inzetten voor de diverse bestuurstaken die ze hebben. Daarnaast is sinds 2008 één oudste tegen een vergoeding aangesteld voor drie dagen per week, voor duidelijk omschreven aanvullende werkzaamheden op het gebied van gemeentezijn, pastoraat en algemene leiding. Dit zijn dus aanvullende werkzaamheden op het takenpakket als oudste, dat hij onbezoldigd uitvoert. Dit betreft een dienstverband voor onbepaalde tijd. Taakgroepleiders en overige medewerkers voeren hun taken allen onbezoldigd uit.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente is actief op vele terreinen. Veel mensen zijn actief in activiteiten zoals kinderwerk, jeugdwerk, kringenwerk, dorpelwacht, pastoraat (zorg), zending, evangelisatie, speciale diensten, daklozenwerk. Vanaf 2012 zijn een aantal vernieuwende activiteiten opgepakt (Project Orden; Wachters bidstond; gemeentebidstond, themamaanden). In het afgelopen jaar zijn een kadertraining georganiseerd en is een discipelschapstraining voor pas bekeerden opgestart. Voor de komende jaren worden deze activiteiten met kracht doorgezet. Ook is er wekelijks de Healing Rooms-activiteit en het Open Huis waar iedereen binnen kan lopen voor gebed. De gemeente is vanouds een gemeente die veel zendelingen ondersteunt, grotendeels uitgezonden vanuit de eigen gemeente. In de gemeente is veel aandacht voor alle ondersteunde zendelingen en dit werk maakt deel uit van de basis van de gemeente. Een bijzonder werk is het dak- en thuislozenwerk waarin omgezien wordt naar de daklozen in Apeldoorn en waarin veel mensen actief zijn. Evangelisatie, in Apeldoorn, is een speerpunt en zal de komende jaren uitgebouwd worden.

Een uitgebreider jaarverslag over 2017 is te vinden op de eigen website: https://www.menorahapeldoorn.nl/uploads/bestanden/spot25/Jaarverslag_2017.pdf

 

 

Financiele verantwoording


Jaarlijks ontvangen we circa € 150.000 aan giften naast ca € 30.000 aan overige inkomsten, met name huuropbrengsten van zalenverhuur en verhuur van gebouwen. Als evangelische gemeente met een hart voor zending en evangelisatie is het niet vreemd dat een groot deel van de ontvangen giften naar zending & evangelisatie gaat (40%). Daarnaast zijn we als gemeente gezegend met een grote groep van meer dan 50 kinderen tot 12 jaar en hebben we daarnaast de zorg voor heel veel tieners. Aan kinderwerk, gemeentezijn en ouderenzorg geven we jaarlijks circa 30% uit. We houden diensten en bijeenkomsten aan de Paslaan, een rijksmonument uit 1918. Dit betekent dat we het nodige moeten doen om dit gebouw in stand te houden. Aan onderhoud en exploitatie geven we ca 20% uit. Andere posten zijn onze eredienst en eigen organisatie (bij elkaar 10%).worden. Het aantal gemeenteleden bedraagt ca. 230. Ons uitgebreide activiteitenjaarverslag 2017 is te vinden op

https://www.menorahapeldoorn.nl/uploads/bestanden/spot25/Jaarverslag_2017.pdf

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2018Werkelijk 2018Begroting 2017Werkelijk 2017Begroting 2016Werkelijk 2016
1. Opbrengsten uit bezittingen
-
-
28.420
24.511
28.500
31.428
2. Bijdragen gemeenteleden
-
-
178.500
188.775
170.000
188.285
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
-
-
-
-
Totaal baten
-
-
206.920
213.286
198.500
219.713
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
-
-
43.482
43.226
42.629
43.254
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
-
-
25.760
24.828
24.205
20.502
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
-
-
39.030
35.177
36.900
35.233
7. Lasten kerkelijke gebouwen
-
-
35.365
30.681
40.000
38.810
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
-
-
65.900
61.450
63.000
62.500
9. Lasten beheer en administratie
-
-
7.300
6.559
8.700
6.847
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
-
-
-
-
-
-
Totaal lasten
-
-
216.837
201.921
215.434
207.146
 
Resultaat (baten - lasten)
-
-
-9.917
11.365
-16.934
12.567

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact