Evangelische Zendingsgemeente Menorah

Statutaire naam: Evangelische Zendingsgemeente Menorah

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 6792066
KvK nummer 62560646
Registratienummer VPE 101099

Contactgegevens
Paslaan 11
7311 AH APELDOORN
055-5762635

http://menorahapeldoorn.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Menorah wil haar bezoekers uitdagen, motiveren en helpen om, vanuit ons geloof in Jezus Christus, te leven in relatie met God, onze Vader. Dit gebeurt door het organiseren van wekelijkse samenkomsten op de zondagmorgen waarin we in ieder geval God en Zijn Zoon eren en naar een preek luisteren. Door de weeks organiseren we ontmoetingsavonden in de verschillende wijken, zijn er gebedsontmoetingen en is er kinder- en jeugdwerk. We proberen onze omgeving te bereiken door uit te reiken. We vertellen over ons geloof op straat, we ondersteunen zendelingen, we werken samen met Dak en Thuislozenzorg en in de wijk Orden ondersteunen we een wijkgerelateerd werk gericht op het ontmoeten van de bewoners. We ondersteunen mensen desgewenst met pastorale zorg en we werken samen met andere christelijke organisaties. Menorah maakt deel uit van de VPE. De VPE is een christelijk kerkgenootschap, dat behoort tot de wereldwijde Pinkster- en Volle Evangeliebeweging. De geloofsbasis van de VPE is te lezen op https://www.vpe.nl/go/over-de-vpe/wat-geloven-wij/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

De gemeente heeft een eigen beleidsplan. Deze vindt u op https://www.menorahapeldoorn.nl/go/overons/anbi-informatie/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Onze gemeente wordt momenteel geleid door zes oudsten en vier diakenen (stand mei 2020) die zich elk zonder vergoeding inzetten voor de diverse bestuurstaken die ze hebben. Daarnaast is sinds 2008 één oudste tegen een vergoeding aangesteld voor drie dagen per week, voor duidelijk omschreven aanvullende werkzaamheden op het gebied van gemeentezijn, pastoraat en algemene leiding. Dit betreft een dienstverband voor onbepaalde tijd. Taakgroepleiders en overige medewerkers voeren hun taken allen onbezoldigd uit. Er staat een vacature uit voor een betaalde kinder- en jeugdwerkcoördinator voor 2-3 dagen per week.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Een uitgebreid jaarverslag over 2019 is te vinden op de eigen website:

https://www.menorahapeldoorn.nl/uploads/bestanden/spot25/Jaarverslag_2019.pdf

Financiele verantwoording (samenvatting)

Het aantal gemeenteleden bedraagt ca. 225, er zijn daarnaast circa 200 regelmatige bezoekers/ betrokkenen bij onze gemeente. 

Jaarlijks ontvangen we circa € 170.000 aan giften naast ca € 30.000 aan overige inkomsten, met name huuropbrengsten van o.a. zalenverhuur. Als evangelische gemeente met een hart voor zending en evangelisatie is het niet vreemd dat een groot deel van de ontvangen giften naar zending & evangelisatie gaat (ca €60.000) Daarnaast zijn we als gemeente gezegend met een grote groep van kinderen tot 12 jaar en hebben we daarnaast de zorg voor heel veel tieners. We houden diensten en bijeenkomsten aan de Paslaan, een rijksmonument uit 1918. Dit betekent dat we het nodige moeten doen om dit gebouw in stand te houden. Aan onderhoud en exploitatie geven we ca €90.000 uit. Andere posten zijn onze eredienst en eigen organisatie.

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2020Begroting 2019Werkelijk 2019Begroting 2018Werkelijk 2018Begroting 2017Werkelijk 2017
1. Opbrengsten uit bezittingen
14.400
21.550
14.631
27.570
26.727
28.420
24.511
2. Bijdragen gemeenteleden
261.000
250.000
205.882
185.000
184.470
178.500
188.775
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
-
-
-
-
-
Totaal baten
275.400
271.550
220.513
212.570
211.197
206.920
213.286
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
45.467
45.017
42.918
44.134
43.843
43.482
43.226
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
44.406
26.982
20.370
18.450
19.595
25.760
24.828
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
35.275
36.615
34.198
32.800
21.634
39.030
35.177
7. Lasten kerkelijke gebouwen
85.250
88.290
82.356
57.600
61.892
35.365
30.681
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
55.000
60.000
58.786
64.000
61.540
65.900
61.450
9. Lasten beheer en administratie
9.850
14.170
11.794
9.980
11.574
7.300
6.559
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
-
-
-
-
-
-
-
Totaal lasten
275.248
271.074
250.422
226.964
220.078
216.837
201.921
 
Resultaat (baten - lasten)
152
476
-29.909
-14.394
-8.881
-9.917
11.365

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact