Pinkstergemeente SionsPoort

Statutaire naam: Pinkstergemeente SionsPoort

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 824145604
KvK nummer 76646327
Registratienummer VPE 101094

Contactgegevens
Bunuellaan 4
1325 PL ALMERE
036-5335912

http://sionspoort.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

De gemeente heeft als doel de Nederlandse samenleving in haar werkingsgebied te dienen door de verkondiging van het goede nieuws van Jezus Christus en het uitdragen en onderwijzen van bijbelse principes, in overeenstemming met de geloofsbelijdenis als vastgelegd in de geloofsbasis van de VPE. Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

De komende jaren zal worden voortgebouwd op het eerder gelegde fundament. De komende vijf jaar willen we op alle eerder opgestarte gebieden een verveelvoudiging zien. Onze slogan is dat we een huisgezin van God willen bieden waar mensen kunnen groeien in karakter en kracht om uiteindelijk te kunnen dienen en te doen wat God van ons vraagt. Dit alles in een atmosfeer van Ontmoeting, Ontspanning en Ontplooiing. Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,http://sionspoort.nl

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2020Begroting 2019Werkelijk 2019Begroting 2018Werkelijk 2018Begroting 2017Werkelijk 2017
1. Opbrengsten uit bezittingen
-
-
-
-
-
-
-
2. Bijdragen gemeenteleden
-
-
34.562
29.000
33.900
33.042
28.600
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
-
-
-
-
-
Totaal baten
-
-
34.562
29.000
33.900
33.042
28.600
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
-
-
-
-
-
-
-
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
-
-
16.700
12.500
15.187
9.500
12.356
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
-
-
-
1.100
3.254
900
1.044
7. Lasten kerkelijke gebouwen
-
-
17.500
15.000
11.805
14.700
14.700
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
-
-
-
-
-
-
-
9. Lasten beheer en administratie
-
-
232
350
201
560
300
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
-
-
-
-
-
-
-
Totaal lasten
-
-
34.432
28.950
30.447
25.660
28.400
 
Resultaat (baten - lasten)
-
-
130
50
3.453
7.382
200

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact