Volle Evangelie Gemeente Vredekerk

Statutaire naam: Volle Evangelie Gemeente Vredekerk

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 809350671
Registratienummer VPE 101093

Contactgegevens
Maartensdijklaan 126
2541 XC 'S-GRAVENHAGE
070-3294380

www.vredekerk.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

De Vredekerk is een veilige plek voor alle leeftijden om Jezus persoonlijk te ontmoeten en een plek waar levens veranderd worden door het delen en het groeien in woord en daad. Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.vredekerk.nl

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2017Werkelijk 2017Begroting 2016Werkelijk 2016Werkelijk 2015
1. Opbrengsten uit bezittingen
3.000
9.160
-
6.135
3.044
2. Bijdragen gemeenteleden
95.000
98.518
-
110.084
120.731
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
2.000
2.054
-
1.910
1.606
Totaal baten
100.000
109.732
-
118.129
125.381
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
60.000
65.147
-
62.917
60.620
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
4.500
4.623
-
5.208
17.060
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
2.000
1.824
-
1.823
2.190
7. Lasten kerkelijke gebouwen
29.500
28.292
-
33.252
32.789
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
4.485
4.485
-
675
18
9. Lasten beheer en administratie
4.100
4.039
-
4.222
7.618
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
4.550
4.240
-
4.014
3.770
Totaal lasten
109.135
112.650
-
112.111
124.065
 
Resultaat (baten - lasten)
-9.135
-2.918
-
6.018
1.316

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact