Volle Evangelie Gemeente Opstandingskerk

Statutaire naam: Volle Evangelie Gemeente Opstandingskerk

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 806054372
Registratienummer VPE 101091

Contactgegevens
Achter de Hoven 272
8933 CX LEEUWARDEN
058-2886863

http://www.opstandingskerk.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

In navolging en afhankelijkheid van Jezus zijn wij een toegewijde Bijbelse gemeenschap van gelovigen, op weg om alle mensen tot leerlingen van Hem te maken, hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en hen te leren zich te houden aan alles wat Jezus opgedragen heeft (naar Matt. 28:19).

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Het maken van leerlingen van Jezus. Het dopen in water en in Geest. Het onderwijzen van de Bijbel. Het in praktijk brengen van alles wat Jezus opgedragen heeft. Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

De gemeente heeft een eigen beleidsplan. Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2017Werkelijk 2017Begroting 2016Werkelijk 2016
1. Opbrengsten uit bezittingen
5.800
6.226
2.250
12.072
2. Bijdragen gemeenteleden
135.500
134.326
139.500
134.777
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
1.019
-
-
Totaal baten
141.300
141.571
141.750
146.849
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
66.500
66.441
59.050
61.657
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
7.900
8.045
3.250
3.892
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
3.000
1.889
20.150
3.129
7. Lasten kerkelijke gebouwen
33.900
36.288
46.350
58.385
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
21.700
25.001
-
14.192
9. Lasten beheer en administratie
2.800
5.197
5.250
2.678
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
17.000
2.572
9.000
13.978
Totaal lasten
152.800
145.433
143.050
157.911
 
Resultaat (baten - lasten)
-11.500
-3.862
-1.300
-11.062

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact