Vluchtheuvel de Pinksterzending

Statutaire naam: Vluchtheuvel de Pinksterzending

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 809955039
Registratienummer VPE 101008

Contactgegevens
Dennenweg 100
6823 MS ARNHEM
026-4435476

http://www.vluchtheuvel.org

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Het doel van het kerkgenootschap is het vervullen van de opdracht van Jezus Christus zoals onder meer vermeld in Mattheü,s 28 de verzen 18 tot en met 20. Het tracht dit doel te bereiken door: evangelisatie, het houden van gemeentelijke samenkomsten, de bediening van sacramenten, het geven van Godsdienstonderwijs, het bevorderen van de uitzending van evangelisten en zendelingen in binnen‑ en buitenland, het uitgeven van geschriften en door andere daartoe geë,igende middelen. Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar de het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 en ten hoogste 7 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester en indien van toepassing daarnaast oudsten. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.vluchtheuvel.org

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2017Werkelijk 2017Begroting 2016Werkelijk 2016
1. Opbrengsten uit bezittingen
-
3.500
-
1.800
2. Bijdragen gemeenteleden
76.135
65.070
70.604
58.415
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
-
-
Totaal baten
76.135
68.570
70.604
60.215
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
27.949
24.043
23.640
23.440
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
2.470
3.011
3.265
2.062
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
1.091
-
2.467
415
7. Lasten kerkelijke gebouwen
43.040
40.102
39.170
42.166
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
6.000
4.230
6.000
3.705
9. Lasten beheer en administratie
1.085
4.002
1.282
2.786
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
-
-
-
-
Totaal lasten
81.635
75.388
75.824
74.574
 
Resultaat (baten - lasten)
-5.500
-6.818
-5.220
-14.359

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact