Vluchtheuvel de Pinksterzending

Statutaire naam: Vluchtheuvel de Pinksterzending

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 809955039
KvK nummer 65026764
Registratienummer VPE 101008

Contactgegevens
Lage Waard
6825 JJ ARNHEM
026-3120714

http://vluchtheuvel.org

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Het doel van het kerkgenootschap is het vervullen van de opdracht van Jezus Christus zoals onder meer vermeld in Mattheü,s 28 de verzen 18 tot en met 20. Het tracht dit doel te bereiken door: evangelisatie, het houden van gemeentelijke samenkomsten, de bediening van sacramenten, het geven van Godsdienstonderwijs, het bevorderen van de uitzending van evangelisten en zendelingen in binnen‑ en buitenland, het uitgeven van geschriften en door andere daartoe geëigende middelen. Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar de het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 en ten hoogste 7 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester en indien van toepassing daarnaast oudsten. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.vluchtheuvel.org

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2020Begroting 2019Werkelijk 2019Begroting 2018Werkelijk 2018Begroting 2017Werkelijk 2017
1. Opbrengsten uit bezittingen
-
1.500
1.595
3.000
2.337
-
3.500
2. Bijdragen gemeenteleden
-
69.000
67.284
69.000
74.761
76.135
65.070
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
-
-
-
-
-
Totaal baten
-
70.500
68.879
72.000
77.098
76.135
68.570
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
-
29.091
30.425
24.056
29.345
27.949
24.043
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
-
3.900
4.056
3.780
2.283
2.470
3.011
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
-
240
61
1.560
277
1.091
-
7. Lasten kerkelijke gebouwen
-
47.832
47.961
40.692
43.222
43.040
40.102
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
-
5.040
4.626
3.840
5.440
6.000
4.230
9. Lasten beheer en administratie
-
3.936
4.587
7.476
5.987
1.085
4.002
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
-
-
-
-
3.115
-
-
Totaal lasten
-
90.039
91.716
81.404
89.669
81.635
75.388
 
Resultaat (baten - lasten)
-
-19.539
-22.837
-9.404
-12.571
-5.500
-6.818

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact