Pinkstergemeente Filadelfia Arnhem

Statutaire naam: Pinkstergemeente Filadelfia Arnhem

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 818599595
Registratienummer VPE 101009

Contactgegevens
Callunastraat 6
6813 EW ARNHEM
0318-421091

http://www.pinkstergemeente-filadelfia-arnhem.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Als lid van de VPE verwijzen wij naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar de het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit 10 leden, waaronder een voorzitter/voorganger/oudste, secretaris en penningmeester/oudste en daarnaast 3e oudste en 6 diakenen. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.pgfa.nl

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2017Werkelijk 2017Begroting 2016Werkelijk 2016
1. Opbrengsten uit bezittingen
16.000
16.383
11.000
11.824
2. Bijdragen gemeenteleden
75.000
69.982
80.000
79.691
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
-
-
Totaal baten
91.000
86.365
91.000
91.515
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
7.000
6.567
3.000
5.720
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
5.000
3.362
8.000
4.700
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
1.200
1.070
1.500
1.234
7. Lasten kerkelijke gebouwen
25.000
25.078
32.000
25.177
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
24.000
26.390
26.000
25.902
9. Lasten beheer en administratie
1.500
1.327
2.600
2.478
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
8.000
7.547
5.400
5.105
Totaal lasten
71.700
71.341
78.500
70.316
 
Resultaat (baten - lasten)
19.300
15.024
12.500
21.199

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact