Pinkstergemeente Filadelfia Arnhem

Statutaire naam: Pinkstergemeente Filadelfia Arnhem

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 818599595
Registratienummer VPE 101009

Contactgegevens
Callunastraat 6
6813 EW ARNHEM
0318-421091

www.pinkstergemeente-filadelfia-arnhem.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Als lid van de VPE verwijzen wij naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar de het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit 10 leden, waaronder een voorzitter/voorganger/oudste, secretaris en penningmeester/oudste en daarnaast 3e oudste en 6 diakenen. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.pgfa.nl

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2017Werkelijk 2017Begroting 2016Werkelijk 2016Werkelijk 2015
1. Opbrengsten uit bezittingen
-
-
11.000
11.040
16.334
2. Bijdragen gemeenteleden
-
-
80.000
80.291
79.701
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
-
-
-
Totaal baten
-
-
91.000
91.331
96.035
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
-
-
3.000
2.279
7.391
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
-
-
8.000
8.330
6.442
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
-
-
1.500
1.234
1.500
7. Lasten kerkelijke gebouwen
-
-
32.000
31.944
29.920
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
-
-
26.000
29.306
25.750
9. Lasten beheer en administratie
-
-
2.600
2.153
1.510
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
-
-
5.400
5.105
5.348
Totaal lasten
-
-
78.500
80.351
77.861
 
Resultaat (baten - lasten)
-
-
12.500
10.980
18.174

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact