Pinkstergemeente Immanuel

Statutaire naam: Pinkstergemeente Immanuel

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 809391533
Registratienummer VPE 101021

Contactgegevens
Medanstraat 32
2022 PH HAARLEM
023-5364249

http://www.pgimmanuel.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

PGI heeft tot doel de prediking van Gods onfeilbaar Woord, het dienen en vereren van God, zowel gezamenlijk als door haar leden afzonderlijk en het dienen van de naaste. Dit doel wordt bereikt door: het houden van samenkomsten, het geven van godsdienstonderwijs, het actief betrokken zijn in diverse vormen van maatschappelijke zorgverlening in en buiten Haarlem. Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar de het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur, de oudstenraad, bestaat uit 5 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester en daarnaast 2 oudsten. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.pgimmanuel.nl

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2017Werkelijk 2017Begroting 2016Werkelijk 2016
1. Opbrengsten uit bezittingen
8.150
6.736
13.711
10.241
2. Bijdragen gemeenteleden
152.500
157.629
146.206
152.484
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
-
-
Totaal baten
160.650
164.365
159.917
162.725
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
64.800
64.800
64.800
64.800
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
20.050
22.741
20.900
22.021
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
3.375
3.099
3.437
3.427
7. Lasten kerkelijke gebouwen
35.120
29.655
42.330
33.524
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
35.600
35.683
46.700
46.700
9. Lasten beheer en administratie
1.700
1.317
1.750
1.804
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
-
-
-
-
Totaal lasten
160.645
157.295
179.917
172.276
 
Resultaat (baten - lasten)
5
7.070
-20.000
-9.551

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact