CityLight Alkmaar

Statutaire naam: Citylight Alkmaar / Pinkstergemeente Alkmaar

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 803398104
Registratienummer VPE 101001

Contactgegevens
Helderseweg 32
1817 BA ALKMAAR
072-5152545

http://www.citylightalkmaar.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Onze ANBI-gegevens vind u op onze eigen website: http://citylightalkmaar.nl/contact/#geven

Doelstelling volgens de statuten
a) mensen te brengen tot verlossing in Christus;
b) hen in te voegen in Gods Gemeente;
c) hen te leiden tot geestelijke volwassenheid;
d) hen toe te rusten voor hun bediening in de Gemeente en hun levensmissie in de wereld in de kracht van de Heilige Geest en in dit alles God liefhebbend en grootmakend.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de website van de VPE: http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan Als lid van de VPE verwijzen wij naar de het beleidsplan zoals weergegeven op de site: http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Er wordt gewerkt met een gebroken boekjaar.

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid

Het statutair bestuur, de oudstenraad, bestaat uit ten minste 5 leden (oudsten), waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders (oudsten) ontvangen geen bezoldiging. De voorgangers in dienst van de gemeente zijn tevens oudsten. Voor de voorgangers en andere medewerker(s) in dienst van de gemeente heeft CityLight een eigen salarisregeling.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: www.CityLightalkmaar.nl.

Financiele informatie vindt u via deze link.

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2018Werkelijk 2018Begroting 2017Werkelijk 2017Begroting 2016Werkelijk 2016
1. Opbrengsten uit bezittingen
-
-
-
-
-
-
2. Bijdragen gemeenteleden
-
-
-
-
-
-
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
-
-
-
-
Totaal baten
-
-
-
-
-
-
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
-
-
-
-
-
-
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
-
-
-
-
-
-
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
-
-
-
-
-
-
7. Lasten kerkelijke gebouwen
-
-
-
-
-
-
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
-
-
-
-
-
-
9. Lasten beheer en administratie
-
-
-
-
-
-
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
-
-
-
-
-
-
Totaal lasten
-
-
-
-
-
-
 
Resultaat (baten - lasten)
-
-
-
-
-
-

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact