Evangelische Gemeente Putten

Statutaire naam: Evangelische Gemeente Putten

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 818539690
Registratienummer VPE 101086

Contactgegevens
Brinkstraat 91
3881 BP PUTTEN
0341-361668

http://www.egputten.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Als Evangelische Gemeente Putten willen we graag gemeente zijn zoals Jezus het bedoeld heeft. Dit is onze uitdaging! Daarom hebben wij , twee doelen waar het werkelijk om moet draaien: Heb God lief en je naaste als jezelf. We willen als gemeente op deze twee doelen richten en alle gemeenteleden helpen en toerusten om hierin te groeien. Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.  ,

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.egputten.nl

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2017Werkelijk 2017Begroting 2016Werkelijk 2016
1. Opbrengsten uit bezittingen
250
106
400
279
2. Bijdragen gemeenteleden
32.250
33.075
28.600
33.787
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
-
-
Totaal baten
32.500
33.181
29.000
34.066
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
5.000
4.201
4.000
4.410
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
3.500
4.149
3.400
2.777
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
1.750
1.296
1.700
1.776
7. Lasten kerkelijke gebouwen
10.750
10.005
12.350
11.589
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
8.500
5.580
9.000
5.045
9. Lasten beheer en administratie
3.000
2.621
2.550
2.289
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
-
-
-
-
Totaal lasten
32.500
27.852
33.000
27.886
 
Resultaat (baten - lasten)
-
5.329
-4.000
6.180

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact