Christengemeente Hart van Brabant

Statutaire naam: Christengemeente Hart van Brabant

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 816508379
Registratienummer VPE 101084

Contactgegevens
Ringbaan-Oost 6 a
5013 CA TILBURG

http://www.christengemeentehvb.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Wij zijn een kerk van enthousiaste mensen, die niet alleen in Jezus geloven maar Zijn hulp en aanwezigheid ook in hun leven ervaren. Wij willen die innerlijke blijdschap met elkaar delen en naar anderen uitdragen. Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.christengemeentehvb.nl

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2018Werkelijk 2018Werkelijk 2017Begroting 2016Werkelijk 2016
1. Opbrengsten uit bezittingen
700
760
818
1.400
1.474
2. Bijdragen gemeenteleden
42.000
47.576
46.636
35.000
33.671
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
200
506
1.392
100
480
Totaal baten
42.900
48.842
48.846
36.500
35.625
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
-
-
-
-
-
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
3.000
11.613
2.860
3.700
3.706
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
300
819
6
400
402
7. Lasten kerkelijke gebouwen
26.000
23.658
22.315
25.000
23.365
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
4.000
4.612
3.691
3.000
3.652
9. Lasten beheer en administratie
1.500
1.117
952
1.400
1.338
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
2.000
2.180
1.740
700
682
Totaal lasten
36.800
43.999
31.564
34.200
33.145
 
Resultaat (baten - lasten)
6.100
4.843
17.282
2.300
2.480

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact