Volle Evangelie Gemeente Urk

Statutaire naam: Volle Evangelie Gemeente Urk e.o. (Morgenster)

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 805827687
Registratienummer VPE 101083

Contactgegevens
Rotholm 20
8321 DK URK
0651246602

http://www.morgenster-urk.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Samen willen wij Jezus volgen door een levensstijl die gebaseerd is op het woord van God. Dat betekent bouwen aan relaties, dienen en geloven dat alles mogelijk is door Hem! Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.morgenster-urk.nl

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2018Werkelijk 2018Begroting 2017Werkelijk 2017Begroting 2016Werkelijk 2016
1. Opbrengsten uit bezittingen
25
21
250
238
750
737
2. Bijdragen gemeenteleden
215.000
222.791
210.000
232.287
210.000
204.836
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
-
-
-
-
Totaal baten
215.025
222.812
210.250
232.525
210.750
205.573
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
40.000
38.127
40.000
35.978
60.000
61.595
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
7.500
11.542
7.500
6.798
7.500
7.740
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
5.000
3.899
5.000
5.318
5.000
5.558
7. Lasten kerkelijke gebouwen
47.500
44.673
46.000
47.882
45.000
47.382
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
60.000
73.177
55.000
51.244
60.000
61.728
9. Lasten beheer en administratie
9.000
3.070
10.000
8.886
10.000
7.867
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
10.000
6.903
10.000
10.924
3.000
2.800
Totaal lasten
179.000
181.391
173.500
167.030
190.500
194.670
 
Resultaat (baten - lasten)
36.025
41.421
36.750
65.495
20.250
10.903

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact