Pinkstergemeente De Banier Deventer

Statutaire naam: Pinkstergemeente De Banier Deventer

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 853048113
Registratienummer VPE 101195

Contactgegevens
Karel de Grotelaan 361
7415 LZ DEVENTER
0570-562873

https://www.banierdeventer.nl/

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Als lid van de VPE verwijzen wij naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het bestuur bestaat uit 4 leden, waaronder het voorgangersechtpaar, en twee oudsten. Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.banierdeventer.nl

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2017Werkelijk 2017Begroting 2016Werkelijk 2016
1. Opbrengsten uit bezittingen
-
-
-
-
2. Bijdragen gemeenteleden
18.500
17.840
17.500
17.340
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
-
-
Totaal baten
18.500
17.840
17.500
17.340
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
2.400
2.130
2.400
2.410
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
4.500
3.840
5.000
5.079
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
800
830
800
800
7. Lasten kerkelijke gebouwen
7.300
7.660
7.020
7.020
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
1.000
790
1.000
900
9. Lasten beheer en administratie
1.900
1.125
1.900
1.923
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
500
470
500
407
Totaal lasten
18.400
16.845
18.620
18.539
 
Resultaat (baten - lasten)
100
995
-1.120
-1.199

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact