Volle Evangelie Gemeente De Bilt e.o.

Statutaire naam: Volle Evangelie Gemeente De Bilt e.o.

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 809567350
KvK nummer 76647188
Registratienummer VPE 101075

Contactgegevens
Nieuwstraat 47
3732 DH DE BILT
0332000596

http://vegdebilt.net

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

De gemeente stelt zich ten doel de verkondiging van Gods Woord, de Bijbel zodat de mensen tot geloof komen in Jezus Christus en dat het koninkrijk van God doorbreekt door de kracht van de Heilige Geest in het leven van elk persoon met het doel dat de uitwerking daarvan zichtbaar wordt. Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,http://vegdebilt.nl/

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2020Begroting 2019Werkelijk 2019Begroting 2018Werkelijk 2018Begroting 2017Werkelijk 2017
1. Opbrengsten uit bezittingen
4.935
5.357
4.935
3.315
5.357
4.272
3.315
2. Bijdragen gemeenteleden
23.608
23.608
26.610
23.345
23.608
27.360
23.345
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
-
-
-
-
-
Totaal baten
28.543
28.965
31.545
26.660
28.965
31.632
26.660
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
20.777
20.469
20.777
20.931
20.469
21.516
20.931
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
1.275
1.490
1.275
2.316
1.490
1.800
2.316
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
-
-
-
-
-
-
-
7. Lasten kerkelijke gebouwen
4.597
6.297
4.597
6.873
6.297
6.888
6.873
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
-
-
-
-
-
-
-
9. Lasten beheer en administratie
1.215
1.406
1.215
1.187
1.406
1.740
1.187
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
500
500
1.224
7.658
500
7.158
2.909
Totaal lasten
28.364
30.162
29.088
38.965
30.162
39.102
34.216
 
Resultaat (baten - lasten)
179
-1.197
2.457
-12.305
-1.197
-7.470
-7.556

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact