Volle Evangelie Gemeente Sion Gorinchem

Statutaire naam: Volle Evangelie Gemeente Sion Gorinchem

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 824015253
Registratienummer VPE 101069

Contactgegevens
Schelluinsestraat 6
4203 NL GORINCHEM
0183-636888

http://www.gemeentesion.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Als lid van de VPE verwijzen wij  ,naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden waaronder een voorzitter, penningmeester en secretaris. Daarnaast is er een team van oudsten. Samen vormen zij een complementair team van leiders, waarbij de samenwerking tussen hen garant staat voor een uitgebalanceerd bestuur van de gemeente. Oudsten en bestuur vullen elkaar goed aan, spreken met é,é,n stem, houden elkaar scherp en kunnen elkaar versterken. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie:  ,www.gemeentesion.nl

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2018Werkelijk 2018Begroting 2017Werkelijk 2017Begroting 2016Werkelijk 2016
1. Opbrengsten uit bezittingen
1.799
2.371
600
1.645
-
2.405
2. Bijdragen gemeenteleden
76.500
71.592
95.000
81.669
-
87.750
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
250
958
3.261
1.153
-
1.259
Totaal baten
78.549
74.921
98.861
84.467
-
91.414
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
19.250
10.708
58.150
56.423
-
58.649
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
5.250
4.300
3.960
7.080
-
6.050
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
9.200
5.538
1.500
883
-
3.452
7. Lasten kerkelijke gebouwen
13.676
15.063
23.299
22.545
-
24.341
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
-
-
1.500
1.500
-
1.500
9. Lasten beheer en administratie
18.815
20.124
7.350
4.541
-
4.882
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
5.189
5.206
-
-
-
2.315
Totaal lasten
71.380
60.939
95.759
92.972
-
101.189
 
Resultaat (baten - lasten)
7.169
13.982
3.102
-8.505
-
-9.775

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact