Volle Evangelie Gemeente Sion Gorinchem

Statutaire naam: Volle Evangelie Gemeente Sion Gorinchem

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 824015253
KvK nummer 76647889
Registratienummer VPE 101069

Contactgegevens
Schelluinsestraat 6
4203 NL GORINCHEM
0183-636888

http://gemeentesion.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Als lid van de VPE verwijzen wij naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden waaronder een voorzitter, penningmeester en secretaris. Daarnaast is er een team van oudsten. Samen vormen zij een complementair team van leiders, waarbij de samenwerking tussen hen garant staat voor een uitgebalanceerd bestuur van de gemeente. Oudsten en bestuur vullen elkaar goed aan, spreken met é,é,n stem, houden elkaar scherp en kunnen elkaar versterken. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie:  ,www.gemeentesion.nl

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2020Begroting 2019Werkelijk 2019Begroting 2018Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen
1.000
1.812
1.956
1.799
2.371
2. Bijdragen gemeenteleden
50.000
71.000
62.593
76.500
71.592
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
950
600
991
250
725
Totaal baten
51.950
73.412
65.540
78.549
74.688
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
29.800
14.750
19.685
19.250
19.475
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
6.450
5.125
6.008
5.250
4.529
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
2.000
4.000
4.903
9.200
4.014
7. Lasten kerkelijke gebouwen
8.890
23.263
21.948
13.676
22.481
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
5.000
8.400
7.639
-
1.400
9. Lasten beheer en administratie
4.330
5.390
4.067
18.815
4.809
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
8.456
7.032
6.952
5.189
3.814
Totaal lasten
64.926
67.960
71.202
71.380
60.522
 
Resultaat (baten - lasten)
-12.976
5.452
-5.662
7.169
14.166

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact