Pinkstergemeente Morgenstond Cypres

Statutaire naam: Pinkstergemeente Morgenstond Cypres

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 820334212
KvK nummer 76913503
Registratienummer VPE 101067

Contactgegevens
Raaphorstlaan 206
2532 BL 'S-GRAVENHAGE
0703938316

http://pgmcypres.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Wij willen een hechte gemeenschap vormen van mensen: die God aanbidden en toegewijd zijn die zich laten leiden door Zijn wil die het karakter van God in zich hebben en uitdragen binnen en buiten deze gemeenschap die openstaan voor de bedieningen en gaven van de Heilige Geest die in hun leven het getuigenis van de Here Jezus uitleven, zodat velen Hem zullen erkennen als hun Heer en Verlosser Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Beleidsplan 2018 - 2022

Algemeen

Naam      :   Pinkstergemeente Morgenstond Cypres
Adres      :   Raaphorstlaan 206
Postcode :   2532 BL
Plaats      :   Den Haag


Bestuur en procedures bestuur

Voor het functioneren is gekozen voor de volgende structuur:
- Geestelijk leiderschap gevormd door de opzieners
- Praktisch leiderschap gevormd door de diakenen

Het Bestuur wordt gevormd door:

Opzieners :   Hans van der Elst, Arjen Meuleman en Frank Dodemont
Diakenen  :   Peter van Steenselen en Rob Stuip

Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door:

Voorzitter           :   Arjen Meuleman
Secretaris           :   Meity Dodemont
Penningmeester :   Bertus Westerhuis

Aantal aangesloten personen: 100

Voor het functioneren is er een vergaderschema waarin de twee vormen van leiderschap elkaar ontmoeten. Van deze vergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgemaakt waarin neergelegd de besproken onderwerpen en de te nemen acties. Deze verslagen worden opgenomen in het archief waarover de secretaris het beheer heeft. De onderdelen die het beleid ondersteunen zijn opgenomen in de structuurschets die als bijlage van dit plan is gevoegd.

Omschrijving van het doel van de gemeenschap

Sedert 13 november 1961 werd onder KG 148 deze gemeenschap aangemerkt als kerkgenootschap. De gemeenschap maakt deel uit van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE).

Het doel van de gemeenschap is neergelegd in de visie die als bijlage bij dit plan gaat. De geloofsbasis is neergelegd in "De basis van ons geloof" eveneens als bijlage van dit plan gevoegd.

Activiteiten

-Zondagse eredienst
-Prediking van het Woord van God
-Dopen door onderdompeling
-Kinderkerk
-Creche
-Kringen en bijbelstudie
-Leiderstoerusting
-Lectuurverspreiding
-Leiderschapstraining
-Tieneravond
-Jeugdavond
-Kinderclub
-Fellowship
-Evangelisatie

Doelstellingen

Door middel van de bovenstaande activiteiten bereiken van de doelen neergelegd in de visie (zie website PGM Cypres).

-Het mede ondersteunen van diverse zendingsprojecten zoals Stichting Hart voor Haïti t.b.v. zorg voor ontheemde en ouderloze kinderen, Stichting De Ondergrondse Kerk - t.b.v. zorg voor vervolgde christenen wereldwijd
​-Het mede ondersteunen van organisaties tot nut van het algemeen belang (ANBI)
-Het verlenen van pastorale zorg voor mensen aangesloten bij de gemeenschap en gasten die hieraan behoefte hebben.
-Het verlenen van diakonale zorg voor hen die in maatschappelijke of financiële problemen zijn gekomen.
-Het brengen van mensen in een relatie met hun Schepper, d.m.v. evangelisatie -zowel persoonlijk als gemeenschappelijk - waarbij de nadruk niet ligt op werving voor de gemeenschap.


Daarnaast onderhouden van roerend en onroerend goed ten behoeve van het kunnen uitvoeren van de doelstelling.

Financiën

Middelen

Deze worden verkregen uit:

-wekelijkse mogelijkheid tot offeren in de zondagse samenkomst;
-maandelijkse vrijwillige geldelijke bijdragen.
-Legaten en erfstelling en schenkingen.
-Verhuur van het gebouw aan andere geloofsgemeenschap (samenkomst, training en dopen)

Uitgaven

-exploitatiekosten voor het gebouw
-reserveringen voor onderhoud van het gebouw
-ondersteuning van zendingsprojecten en ondersteunen van organisaties zonder winstoogmerk
-middelen voor het voeren van administratie en evangelisatie (lectuur)

Beheer

-Onroerend goed (kerkgebouw) wordt onderhouden m.b.v. door de beheerscommissie te stellen noodzakelijke doelen in een meerjarenplan.
-Beheer van de financiën door de penningmeester die deel uit maakt van het Dagelijks Bestuur conform de begroting die jaarlijks wordt opgesteld. Het boekjaar loopt evenwijdig aan het kalenderjaar.
-Jaarlijks wordt door de penningmeester verantwoording afgelegd aan de gemeente
-Controle van de boeken vindt jaarlijks plaats na verstrekken van de jaaroverzichten en de balans door een commissie van 2 leden uit de gemeente die geen deel uitmaken van het Bestuur.
-Na akkoord bevinden wordt aan de penningmeester decharge verleend via een schriftelijke melding.
-Niet direct benodigde middelen worden gereserveerd op een rentegevende bankrekening.

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.pgmcypres.nl

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2019Werkelijk 2019Begroting 2018Werkelijk 2018Begroting 2017Werkelijk 2017
1. Opbrengsten uit bezittingen
3.250
2.680
3.077
3.532
3.000
3.015
2. Bijdragen gemeenteleden
40.550
47.755
41.000
40.433
44.000
48.316
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
-
-
-
-
Totaal baten
43.800
50.435
44.077
43.965
47.000
51.331
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
-
-
-
-
-
-
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
8.600
7.109
10.730
10.021
11.900
9.145
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
-
-
-
-
-
-
7. Lasten kerkelijke gebouwen
19.600
17.957
22.000
19.942
17.800
17.704
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
13.080
13.080
13.080
13.080
15.000
13.305
9. Lasten beheer en administratie
2.220
1.893
2.200
2.271
1.850
2.104
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
-
-
400
329
250
567
Totaal lasten
43.500
40.039
48.410
45.643
46.800
42.825
 
Resultaat (baten - lasten)
300
10.396
-4.333
-1.678
200
8.506

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact