MCI Church

Statutaire naam: Mission Carismatica Internacional (MCI)

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 851171850
KvK nummer 54118034
Registratienummer VPE 101066

Contactgegevens
Wijnesteinlaan 2
3525 AL UTRECHT
06-83566124

http://mcichurch.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Doelstelling van MCI Utrecht is als kerk te streven naar een impact in onze samenleving. Onze missie en motivatie vinden wij in de woorden die Jezus sprak in Lukas 4 vers 18, 19. We strekken ons uit naar mensen en helpen hen om Jezus als Heer en Redder te ontmoeten. Hiervoor organiseren wij encounter weekenden waarin een ontmoeting met Jezus en zijn werk aan het kruis centraal staan. Wij weten ons geroepen om mensen helpen te ontwikkelen naar een succesvol leven als christen. Hiervoor kunnen zij het vernieuwende in interactieve onderwijs van Destiny Training volgen, wat hen helpt om zelf nieuwe gelovigen tot discipelen van Jezus te maken. Het huwelijk en het gezin zien wij als belangrijke steunpilaren voor de maatschappij. Maar ook de jeugd krijgt bij ons alle aandacht om het plan &, de partner van God voor hun leven te ontdekken. Als MCI kerk houden we ervan om God te aanbidden met onze eigen band Pure. Voeg daarbij een flinke dosis enthousiasme en bewogenheid voor mensen en er is een duidelijk beeld van onze kerk gemaakt. MCI Utrecht is een kerk met een missie. Deze missie vindt zijn oorsprong in het Woord van God en we zijn deel van MCI Bogota-Colombia. Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.facebook.com/MCIUtrecht

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2020Begroting 2019Werkelijk 2019Begroting 2018Werkelijk 2018Begroting 2017Werkelijk 2017
1. Opbrengsten uit bezittingen
-
-
-
-
-
-
-
2. Bijdragen gemeenteleden
-
-
-
173.841
198.147
159.000
160.050
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
-
-
-
-
-
Totaal baten
-
-
-
173.841
198.147
159.000
160.050
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
-
-
-
78.786
85.522
70.000
68.429
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
-
-
-
33.456
53.517
40.000
39.681
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
-
-
-
-
15.884
1.200
1.200
7. Lasten kerkelijke gebouwen
-
-
-
17.706
19.630
15.000
13.234
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
-
-
-
25.974
23.873
17.000
17.824
9. Lasten beheer en administratie
-
-
-
10.987
20.539
7.000
6.899
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
-
-
-
4.941
4.016
6.000
6.068
Totaal lasten
-
-
-
171.850
222.981
156.200
153.335
 
Resultaat (baten - lasten)
-
-
-
1.991
-24.834
2.800
6.715

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact