Volle Evangelie Gemeente De Hoeksteen

Statutaire naam: Volle Evangelie Gemeente De Hoeksteen

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 802062362
Registratienummer VPE 101065

Contactgegevens
Nordlaan 29 a
6881 RM VELP
026-3614942

http://www.veg-dehoeksteen.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

De gemeente heeft ten doel mensen tot toegewijde en bewogen discipelen van Jezus Christus te maken door hen de weg te wijzen tot geloof in Hem en hen op te bouwen in dat geloof, zodat zij met hun leven God verheerlijken en ongelovigen er toe brengen zich tot Jezus Christus te bekeren. Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit een voorgangersechtpaar en een oudstenraad en een zestal diakenen die elk afzonderlijke taken vervullen binnen het bestuur. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.  ,

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.veg-dehoeksteen.nl

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2018Werkelijk 2018Begroting 2017Werkelijk 2017Begroting 2016Werkelijk 2016
1. Opbrengsten uit bezittingen
-
-
-
-
-
-
2. Bijdragen gemeenteleden
-
-
184.851
200.812
147.877
177.671
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
500
660
1.500
100
Totaal baten
-
-
185.351
201.472
149.377
177.771
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
-
-
61.000
61.211
60.000
60.546
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
-
-
17.630
13.750
23.200
17.186
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
-
-
3.250
3.893
3.465
2.642
7. Lasten kerkelijke gebouwen
-
-
20.060
14.805
22.056
15.793
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
-
-
79.961
89.089
35.761
85.040
9. Lasten beheer en administratie
-
-
2.450
2.605
1.895
2.513
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
-
-
1.000
2.037
3.000
1.520
Totaal lasten
-
-
185.351
187.390
149.377
185.240
 
Resultaat (baten - lasten)
-
-
-
14.082
-
-7.469

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact