Evangelische Gemeenschap Sneek

Statutaire naam: Kerkgenootschap Evangelische Gemeenschap Sneek

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 852156650
KvK nummer 56500564
Registratienummer VPE 101058

Contactgegevens
Smidsstraat 8
8601 WB SNEEK
0515-415727

http://www.egs-sneek.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Statutair: de gemeente heeft tot doel het dienen en vereren van God. De prediking van Gods onfeilbaar Woord zoals dit geïnspireerd wordt door de Heilige Geest, het volgen in leer van Jezus Christus, zowel gezamenlijk als door haar leden afzonderlijk. Zij tracht dit doel onder andere te bereiken door: gebed, samenkomsten, dienstverlening, onderwijs, missionaire activiteiten, PR etc. De EGS is een jonge en moderne kerk die relevant wil zijn voor de moderne mens in een moderne samenleving. Wij geloven dat God Zijn hand heeft uitgereikt naar de mensen door Zijn Zoon Jezus Christus en dat Hij een relatie wil aangaan met ieder van ons. Wij geloven dat dit grote nieuws voor iedereen van groot belang is en willen dit met alle liefde met u delen! EGS staat voor Evangelische Gemeenschap Sneek: een gemeenschap van gewone mensen die geloven dat Jezus voor hen de weg heeft vrijgemaakt om de relatie met God te herstellen. Evangelisch betekent: goed nieuws. Wij geloven dat dit goede nieuws voor iedereen bedoeld is en hebben als doel om dit te delen met onze omgeving: Sneek.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

De EGS beschikt over een jaarplan waarin de missie vertaald wordt naar activiteiten. Aan het jaarplan worden jaarlijks financiële middelen gekoppeld om de doelstellingen te realiseren.

Een link naar ons beleidsplan.

Waarborg betrouwbaarheid leidinggevenden
Het publieke De Evangelische Gemeenschap Sneek wil de betrouwbaarheid van leidinggevenden waarborgen en heeft zich verbonden aan de gedragscode voor leidinggevenden van de Stichting Gedragscode Leidinggevenden (SGL). De gedragscode is een samenstelling van afspraken en regels waar alle leidinggevenden zich aan verbinden. De klachtenregeling van de SGL is van toepassing. Zie ook: www.sgl-platform.nl

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Vrijwilligers spelen een grote rol in de totstandkoming van de doelstellingen. De voorganger is een betaalde kracht. Voor de hoogte van het salaris wordt de door de VPE vastgestelde norm als een minimum gehanteerd.

De E.G.S steunt missionaire activiteiten, deze staan in het jaarplan beschreven. In de begroting wordt jaarlijks een vaste bijdrage opgenomen voor de ondersteuning van deze projecten. Daarnaast worden de overige giften t.b.v. de projecten verantwoord in de jaarrekening.

Voorzitter F. Faber
Penningmeester O. Brouwer
Secretaris L.J. Deinum
Bestuurslen Dhr. en Mw. Dijkstra, Dhr. en Mw. Le Cluese, Dhr. en Mw. V.d. Pol,
Dhr. en Mw. Rienstra, Mw. Faber.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Hier een link naar ons activiteiten verslag 2016-2017.

Hier een link naar het activiteiten verslag 2017-2018

Het boekjaar van ons kerkgenootschap is gebroken. Het boekjaar loopt van 1 septmber tot en met 31 augustus.

 

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2019Werkelijk 2019Begroting 2018Werkelijk 2018Begroting 2017Werkelijk 2017
1. Opbrengsten uit bezittingen
-
-
4.000
8.621
-
2.944
2. Bijdragen gemeenteleden
-
-
194.500
212.895
-
199.189
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
-
5.705
-
8.322
Totaal baten
-
-
198.500
227.221
-
210.455
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
-
-
59.000
50.831
-
54.991
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
-
-
78.450
72.647
-
12.118
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
-
-
17.250
17.214
-
38.792
7. Lasten kerkelijke gebouwen
-
-
35.300
46.847
-
92.617
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
-
-
-
-
-
-
9. Lasten beheer en administratie
-
-
8.500
9.794
-
8.684
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
-
-
-
-
-
-
Totaal lasten
-
-
198.500
197.333
-
207.202
 
Resultaat (baten - lasten)
-
-
-
29.888
-
3.253

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact