Huizen van Licht

Statutaire naam: Huizen van Licht

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 809890938
Registratienummer VPE 101057

Contactgegevens
Peilstraat 67
2516 RG 'S-GRAVENHAGE
06-24690414

http://huizenvanlicht.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Het doel van Huizen van Licht is een plaats te creëren en te bewaren waar mensen worden toegerust tot een levensstijl waarin ze: 1. God liefhebben, 2. Hun naaste liefhebben (als zichzelf) en 3. De wereld dienen. We willen het evangelie van ,Christus verspreiden door middel van alle beschikbare manieren, in Nederland en in het buitenland. Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de pagina: https://www.vpe.nl/paginas/vpe-anbi-beleidsplan.html

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: https://www.vpe.nl/paginas/vpe-anbi-beleidsplan.html

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: http://www.huizenvanlicht.nl

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2018Werkelijk 2018Begroting 2017Werkelijk 2017Begroting 2016Werkelijk 2016
1. Opbrengsten uit bezittingen
30
35
80
80
180
530
2. Bijdragen gemeenteleden
38.400
50.579
38.100
38.907
47.500
42.493
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
-
-
-
-
Totaal baten
38.430
50.614
38.180
38.987
47.680
43.023
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
20.650
18.891
21.000
19.524
21.500
20.212
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
7.372
4.138
6.545
3.369
9.405
6.449
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
1.510
849
950
755
1.150
914
7. Lasten kerkelijke gebouwen
10.850
10.785
8.000
9.583
9.500
8.887
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
9.843
11.061
3.810
3.899
4.750
4.302
9. Lasten beheer en administratie
325
469
350
323
1.000
251
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
380
379
375
360
375
360
Totaal lasten
50.930
46.572
41.030
37.813
47.680
41.375
 
Resultaat (baten - lasten)
-12.500
4.042
-2.850
1.174
-
1.648

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact