Pinkstergemeente De Schuilplaats

Statutaire naam: Pinkstergemeente De Schuilplaats

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 810004744
Registratienummer VPE 101055

Contactgegevens
Dorpsstraat 105 a
3209 AE HEKELINGEN
0181-642069

http://www.pgdeschuilplaats.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Onze doelstelling is: ,Door liefde gedreven, mensen tot discipelen van Jezus te maken. Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.pgdeschuilplaats.nl

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2018Werkelijk 2018Begroting 2017Werkelijk 2017Begroting 2016Werkelijk 2016
1. Opbrengsten uit bezittingen
75
989
75
139
100
394
2. Bijdragen gemeenteleden
56.580
49.652
58.308
55.721
60.300
60.425
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
-
796
-
609
Totaal baten
56.655
50.641
58.383
56.656
60.400
61.428
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
360
259
360
334
360
203
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
10.253
7.078
12.138
5.746
13.255
6.074
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
1.527
1.475
1.465
1.551
3.680
2.603
7. Lasten kerkelijke gebouwen
41.560
41.491
40.630
40.962
41.731
44.448
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
-
-
-
-
-
-
9. Lasten beheer en administratie
955
1.126
1.060
1.195
1.174
888
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
2.000
145
2.730
844
200
-
Totaal lasten
56.655
51.574
58.383
50.632
60.400
54.216
 
Resultaat (baten - lasten)
-
-933
-
6.024
-
7.212

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact