Pinkstergemeente De Schuilplaats

Statutaire naam: Pinkstergemeente De Schuilplaats

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 810004744
KvK nummer 76647994
Registratienummer VPE 101055

Contactgegevens
Dorpsstraat 105 a
3209 AE HEKELINGEN
0181-642069

http://pgdeschuilplaats.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Onze doelstelling is: ,Door liefde gedreven, mensen tot discipelen van Jezus te maken. Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.pgdeschuilplaats.nl

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2020Begroting 2019Werkelijk 2019Begroting 2018Werkelijk 2018Begroting 2017Werkelijk 2017
1. Opbrengsten uit bezittingen
-
125
1.325
75
989
75
139
2. Bijdragen gemeenteleden
-
48.800
48.894
56.580
49.652
58.308
55.721
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
317
-
-
-
796
Totaal baten
-
48.925
50.536
56.655
50.641
58.383
56.656
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
-
360
224
360
259
360
334
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
-
8.992
5.802
10.253
7.078
12.138
5.746
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
-
1.150
2.670
1.527
1.475
1.465
1.551
7. Lasten kerkelijke gebouwen
-
43.960
35.815
41.560
41.491
40.630
40.962
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
-
-
-
-
-
-
-
9. Lasten beheer en administratie
-
1.272
1.078
955
1.126
1.060
1.195
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
-
800
80
2.000
145
2.730
844
Totaal lasten
-
56.534
45.669
56.655
51.574
58.383
50.632
 
Resultaat (baten - lasten)
-
-7.609
4.867
-
-933
-
6.024

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact