Volle Evangelie Gemeenschap Vaste Burcht

Statutaire naam: Volle Evangelie Gemeenschap Vaste Burcht

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 810013253
Registratienummer VPE 101053

Contactgegevens
Van Swietenlaan 1
3083 DR ROTTERDAM
010-4512668

http://www.vasteburcht.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

De gemeente heeft als doelstelling om samen met iedereen die Jezus Christus zoekt te groeien in het lichaam van Christus om van daar uit het evangelie aan de wereld te verkondigen. Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, edoch ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.vasteburcht.nl

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2017Werkelijk 2017Begroting 2016Werkelijk 2016
1. Opbrengsten uit bezittingen
23.200
22.834
18.545
22.981
2. Bijdragen gemeenteleden
35.640
39.497
45.565
38.021
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
-
-
Totaal baten
58.840
62.331
64.110
61.002
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
30.020
29.967
27.703
29.765
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
2.120
2.932
2.128
2.614
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
700
1.226
560
850
7. Lasten kerkelijke gebouwen
3.200
4.271
7.576
4.904
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
6.220
4.886
15.660
4.789
9. Lasten beheer en administratie
3.900
4.034
1.768
5.260
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
200
1.434
514
398
Totaal lasten
46.360
48.750
55.909
48.580
 
Resultaat (baten - lasten)
12.480
13.581
8.201
12.422

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact