Pinkstergemeente Filadelfia Apeldoorn

Statutaire naam: Pinkstergemeente Filadelfia Apeldoorn

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 825504120
Registratienummer VPE 101007

Contactgegevens
Langeweg 105
7315 CT APELDOORN
055-5216421

http://www.gemeentefiladelfia.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Als lid van de VPE verwijzen wij  ,naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit 6 leden, waaronder een voorzitter/voorganger, penningmeester, secretaris en 2 oudsten. Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: www.gemeentefiladelfia.nl

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2018Werkelijk 2018Begroting 2017Werkelijk 2017Begroting 2016Werkelijk 2016
1. Opbrengsten uit bezittingen
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
2. Bijdragen gemeenteleden
14.000
16.218
14.000
13.847
15.000
13.721
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
1.000
1.375
1.000
946
1.200
789
Totaal baten
18.000
20.593
18.000
17.793
19.200
17.510
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
600
650
600
400
600
800
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
1.650
1.954
700
1.766
500
610
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
200
200
200
200
1.000
200
7. Lasten kerkelijke gebouwen
6.000
7.181
6.000
5.705
2.500
7.106
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
8.000
7.200
7.000
8.350
5.000
6.800
9. Lasten beheer en administratie
150
-
150
-
150
-
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
1.400
3.361
1.000
1.297
5.500
743
Totaal lasten
18.000
20.546
15.650
17.718
15.250
16.259
 
Resultaat (baten - lasten)
-
47
2.350
75
3.950
1.251

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact