Pinkstergemeente Vlissingen e.o.

Statutaire naam: Pinkstergemeente Vlissingen e.o.

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 802461621
Registratienummer VPE 101046

Contactgegevens
Vrijdomweg 1
4382 BA VLISSINGEN
0118-410076

http://www.pinkstergemeentevlissingen.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

De veelkleurige wijsheid van God en Gods onbegrensde liefde bekend te maken aan ,de gehele schepping. Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Het houden van samenkomsten Toerusten van gemeente leden door middel van: ,Bijbelstudie &ndash, bidstonden &ndash, jeugd &ndash, tiener en kinderwerk. Het verlenen van pastorale en diaconale zorg. Het verspreiden van de Evangelische boodschap. Het uitzenden en onderhouden van zendelingen. Het stichten van nieuwe gemeenten. Het aanwenden van andere wettige en gepaste middelen. Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit 2 leidinggevende oudsten en 2 oudsten. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar  ,ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.pinkstergemeentevlissingen.nl

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2017Werkelijk 2017Begroting 2016Werkelijk 2016
1. Opbrengsten uit bezittingen
-
-
200
200
2. Bijdragen gemeenteleden
50.000
60.284
55.779
55.779
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
-
-
Totaal baten
50.000
60.284
55.979
55.979
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
12.000
10.195
9.507
9.507
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
6.000
4.497
5.925
5.925
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
1.500
709
1.107
1.107
7. Lasten kerkelijke gebouwen
11.000
12.476
17.079
17.079
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
9.000
9.150
8.094
8.094
9. Lasten beheer en administratie
1.500
1.321
773
774
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
1.500
779
226
227
Totaal lasten
42.500
39.127
42.711
42.713
 
Resultaat (baten - lasten)
7.500
21.157
13.268
13.266

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact