Pinkstergemeente De Wijnrank

Statutaire naam: Pinkstergemeente De Wijnrank

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 818600354
KvK nummer 76913376
Registratienummer VPE 101035

Contactgegevens
Azaleastraat 1
4702 BN ROOSENDAAL
0165-751883

http://pinkstergemeentedewijnrank.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Het Kerkgenootschap heeft ten doel jongeren en ouderen te brengen tot een levend geloof in Jezus Christus en tot het beleven van de gemeenschap met Hem en met elkaar en het maken van discipelen van Jezus Christus. Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Aanbidding als levensstijl, Functioneren als Lichaam van Christus, Discipelschap, Evangelisatie, Zending. Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit 5 leden, waaronder een voorzitter, vice voorzitter, secretaris, penningmeester en 2e penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, edoch ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.dewijnrank.org

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2020Begroting 2019Werkelijk 2019Begroting 2018Werkelijk 2018Begroting 2017Werkelijk 2017
1. Opbrengsten uit bezittingen
-
-
-
-
24
-
208
2. Bijdragen gemeenteleden
-
-
53.872
-
44.374
-
41.320
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
-
-
-
-
-
Totaal baten
-
-
53.872
-
44.398
-
41.528
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
-
-
10.483
-
9.557
-
8.929
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
-
-
4.366
-
5.015
-
8.872
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
-
-
3.847
-
2.547
-
5.518
7. Lasten kerkelijke gebouwen
-
-
10.612
-
10.415
-
10.414
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
-
-
1.835
-
1.509
-
2.607
9. Lasten beheer en administratie
-
-
6.075
-
5.267
-
6.170
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
-
-
-
-
-
-
42
Totaal lasten
-
-
37.218
-
34.310
-
42.552
 
Resultaat (baten - lasten)
-
-
16.654
-
10.088
-
-1.024

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact