Evangelische Gemeente Oosterwolde

Statutaire naam: Evangelische Gemeente Oosterwolde

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 818632124
KvK nummer 76913031
Registratienummer VPE 101034

Contactgegevens
Weemeweg 5 a
8431 LS OOSTERWOLDE
0516 520 553

http://eg-oosterwolde.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

De Evangelische Gemeente Oosterwolde is een plaats waar mensen thuiskomen, vernieuwd worden en vanwaar mensen uitgaan om te getuigen van het Evangelie van de Heer Jezus Christus. De Evangelische Gemeente stelt zich ten doel door het verkondigen van Gods woord, mensen te brengen tot geloof in Jezus Christus en tot het beleven van gemeenschap met Hem en in Hem met elkaar. We zijn ervan overtuigd dat het navolgen van Jezus zal leiden tot verandering en verbetering van leven waardoor het welzijn van mensen wordt verbeterd. Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar de het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken. Dit bestuur werkt samen met de verschillende teamleiders die leiding geven aan de departementen binnen de gemeente zoals kinderwerk, pastoraat, diaconie e.d. Dit leidersteam is in samenwerking met het bestuur verantwoordelijk voor de leiding van de gemeente.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.eg-oosterwolde.nl

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2020Begroting 2019Werkelijk 2019Begroting 2018Werkelijk 2018Begroting 2017Werkelijk 2017
1. Opbrengsten uit bezittingen
-
-
-
-
-
50
6
2. Bijdragen gemeenteleden
29.500
29.500
27.958
26.500
30.529
22.500
23.619
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
-
-
-
-
-
Totaal baten
29.500
29.500
27.958
26.500
30.529
22.550
23.625
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
-
-
-
-
-
-
-
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
7.850
10.350
8.757
9.900
9.826
9.900
9.006
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
1.300
3.250
2.757
3.150
1.996
1.150
754
7. Lasten kerkelijke gebouwen
10.665
8.465
8.310
7.725
7.880
7.725
7.970
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
7.000
5.000
5.194
5.000
5.223
7.000
6.323
9. Lasten beheer en administratie
9.935
1.925
5.195
1.925
1.466
1.950
1.419
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
500
500
137
500
330
500
61
Totaal lasten
37.250
29.490
30.350
28.200
26.721
28.225
25.533
 
Resultaat (baten - lasten)
-7.750
10
-2.392
-1.700
3.808
-5.675
-1.908

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact