Evangelie Gemeente Houten

Statutaire naam: Evangelie Gemeente Houten

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 9211184
Registratienummer VPE 101027

Contactgegevens
Kamillehof
3991 GT HOUTEN
030-6341912

http://www.evangeliegemeentehouten.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

De EGH wil een liefdevolle en warme gemeenschap zijn van geestvervulde, vruchtbare discipelen. Ons verlangen is een plaats van genezing en herstel te zijn voor de inwoners van Houten. Vanuit bewogenheid en door de kracht van de Heilige Geest willen we het Koninkrijk van God verkondigen, in woord en daad. Naar Jezus&rsquo, voorbeeld. Kijk ook op www.evangeliegemeentehouten.nl/anbi/. Als lid van de VPE onderschrijven wij ook de doelstellingen van de VPE zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Het beleid van de Evangelie Gemeente Houten ligt vast in het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: www.evangeliegemeentehouten.nl/anbi/. ,

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

De statutaire eindverantwoordelijkheid voor de gemeente ligt bij het bestuur, dat minimaal gevormd wordt door de voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het bestuur neemt beslissingen over zaken die zowel van geestelijke als bestuurlijke aard kunnen zijn. Met name zijn dat onderwerpen die een breed effect hebben op de gemeente, externe relaties beï,nvloeden of waaraan mogelijk belangrijke financië,le consequenties zitten. Het bestuur bewaakt daarmee de buitengrens van de gemeente. Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.evangeliegemeentehouten.nl

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2017Werkelijk 2017Begroting 2016Werkelijk 2016
1. Opbrengsten uit bezittingen
120
111
500
307
2. Bijdragen gemeenteleden
92.200
100.499
89.200
87.041
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
-
-
Totaal baten
92.320
100.610
89.700
87.348
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
51.300
50.166
49.520
48.545
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
8.310
6.782
10.760
8.614
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
5.950
4.449
6.100
4.266
7. Lasten kerkelijke gebouwen
12.900
11.961
13.150
12.842
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
23.576
12.992
24.108
22.047
9. Lasten beheer en administratie
3.020
1.711
2.880
1.622
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
1.300
1.015
1.100
1.146
Totaal lasten
106.356
89.076
107.618
99.082
 
Resultaat (baten - lasten)
-14.036
11.534
-17.918
-11.734

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact