Pinkstergemeente De Edele Olijfboom

Statutaire naam: Pinkstergemeente De Edele Olijfboom

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 852229525
KvK nummer 56637152
Registratienummer VPE 101026

Contactgegevens
Leerlooierstraat 50
3194 AB HOOGVLIET ROTTERDAM
06-85742918

http://deedeleolijfboom.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Het doel van de gemeente is:

  1. Het kerkgenootschap stelt zich ten doel om door de verkondiging van Gods Woord mensen te maken tot discipelen van Jezus Christus; discipelen kenmerken zich in liefde voor Hem en voor hun naasten, zowel binnen als buiten het kerkgenootschap.

2.   Het tracht dit doel te bereiken door:

  1. het houden van godsdienstoefeningen en evangelisatiebijeenkomsten en het gebruik maken van pers, internet en elk ander wettig middel dat het kerkgenootschap nodig acht;
  2. het initiëren, stimuleren of beheren van bijvoorbeeld:

–      zendingswerk;

–      godsdienstonderwijs in het algemeen;

–      Toerusting en training, die beoogt het voorbereiden van pastorale medewerkers, kinderwerkers, zendingswerkers, gemeenteleiders;

  1. het bevorderen van een samenhangend beleid zowel binnen het kerkgenootschap als daarbuiten op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau, onder meer door samenwerking met andere kerkgenootschappen of christelijke organisaties, waarvan de doelstelling overeenstemt met de doelstelling van het kerkgenootschap;
  2. het houden van openbare inzamelingen om zijn doelstellingen te kunnen verwezenlijken;
  3. andere rechtens geoorloofde middelen, die met het vorenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk zijn, één en ander in de ruimste zin.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Voor wat betreft het beleidsplan verwijzen wij u naat het beleidsplan van de VPE.

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Bestuurssamenstelling.

Voorganger, Secretaris, Penningmeester

Beloningsbeleid.

Personen met de volgende functies ontvangen geen salaris voor hun werkzaamheden:

  • Voorganger
  • Financieel medewerker
  • Gebouwbeheerder

Vergoeding worden alleen gegeven voor hen die deelnemen aan ondersteunende onderwijsdagen t.b.v. de gemeente, dit is over het algemeen kosten voor vervoer en studiekosten en studiemateriaal. Gastsprekers ontvangen wel een vergoeding voor het spreken en reiskosten á € 0,19 per km.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Naast het houden van zondagse samenkomsten is op de diverse pagina’s van deze website een indruk te krijgen van de verschillende activiteiten die plaatsvinden binnen de gemeente. Hierbij valt te denken aan het organiseren van bijbelstudies, praiseavonden, evangelisatie.

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2019Werkelijk 2019Begroting 2018Werkelijk 2018Begroting 2017Werkelijk 2017
1. Opbrengsten uit bezittingen
-
-
-
20.000
-
20.000
2. Bijdragen gemeenteleden
-
-
-
4.005
-
4.003
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
-
-
-
-
Totaal baten
-
-
-
24.005
-
24.003
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
-
-
-
-
-
-
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
-
-
-
514
-
464
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
-
-
-
2.000
-
2.500
7. Lasten kerkelijke gebouwen
-
-
-
22.858
-
22.992
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
-
-
-
1.000
-
1.250
9. Lasten beheer en administratie
-
-
-
-
-
-
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
-
-
-
4.000
-
10.500
Totaal lasten
-
-
-
30.372
-
37.706
 
Resultaat (baten - lasten)
-
-
-
-6.367
-
-13.703

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact