Christengemeente Levend Water

Statutaire naam: Christengemeente Levend Water

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 815524535
Registratienummer VPE 101025

Contactgegevens
Hoofdstraat 370
6432 GN HOENSBROEK
046-4398298

http://www.levend-water.com

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Het doel van Levend Water is een plaats te creë,ren en te bewaren voor de aanbidding van ,God, te voorzien in Christelijke gemeenschap en vriendschap, en het Evangelie van Jezus ,Christus te verspreiden door middel van alle beschikbare manieren, in Nederland en het ,buitenland. Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar de het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het bestuur van Levend Water bestaat uit ten minste drie personen, welke bestaat ,uit één of meerdere Oudsten, Diakenen en algemene bestuursleden. Eén van de oudsten fungeert als voorzitter van het bestuur, en wordt daartoe door de ,gezamenlijke oudsten als voorzitter-oudste aangesteld. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.levend-water.com

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2017Werkelijk 2017Begroting 2016Werkelijk 2016
1. Opbrengsten uit bezittingen
500
3.503
-
2.450
2. Bijdragen gemeenteleden
63.000
68.077
65.000
66.233
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
1.500
2.316
-
1.601
Totaal baten
65.000
73.896
65.000
70.284
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
-
-
-
-
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
28.000
21.615
19.000
20.053
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
2.000
1.039
1.500
1.147
7. Lasten kerkelijke gebouwen
34.000
29.794
27.100
18.682
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
11.500
10.191
16.300
16.237
9. Lasten beheer en administratie
2.000
1.283
1.000
828
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
2.500
2.049
100
36
Totaal lasten
80.000
65.971
65.000
56.983
 
Resultaat (baten - lasten)
-15.000
7.925
-
13.301

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact