Christelijk Centrum Gooi en Vechtstreek Zout en Licht

Statutaire naam: Zout en Licht

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 9557891
KvK nummer 76648184
Registratienummer VPE 101024

Contactgegevens
Oude Enghweg 28
1217 JD HILVERSUM
06-18572276

http://zoutenlicht.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

De gemeente stelt zich ten doel door het verkondigen van Gods Woord mensen te brengen tot geloof in Jezus Christus en tot het beleven van gemeenschap met Hem en in Hem met elkaar. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: het houden van erediensten en andere samenkomsten het houden van Bijbelstudie- en gebedskringen het organiseren van jeugd- en kinderwerk evangelisatie in en buiten Hilversum door woord en geschrift het verlenen van pastorale zorg het ondersteunen van zendingswerk alsmede alle andere wettige middelen die tot het bereiken van het doel van de gemeente dienstbaar kunnen zijn. Als lid van de VPE verwijzen wij naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar de het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit ten minste 5 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester en daarnaast 2 oudsten. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.zoutenlicht.nl

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2019Werkelijk 2019Begroting 2018Werkelijk 2018Begroting 2017Werkelijk 2017
1. Opbrengsten uit bezittingen
-
-
12.000
13.665
8.500
11.515
2. Bijdragen gemeenteleden
-
-
30.000
56.345
25.000
69.440
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
1.500
4.921
1.500
-
Totaal baten
-
-
43.500
74.931
35.000
80.955
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
-
-
19.546
19.546
19.546
19.546
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
-
-
5.000
2.472
2.000
1.087
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
-
-
-
24.663
-
39.397
7. Lasten kerkelijke gebouwen
-
-
29.000
32.061
30.000
26.810
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
-
-
-
-
-
-
9. Lasten beheer en administratie
-
-
400
411
400
367
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
-
-
-
-
-
-
Totaal lasten
-
-
53.946
79.153
51.946
87.207
 
Resultaat (baten - lasten)
-
-
-10.446
-4.222
-16.946
-6.252

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact