Immanuelkerk Maastricht

Statutaire naam: Immanuelkerk Maastricht

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 818701869
Registratienummer VPE 101031

Contactgegevens
Brusselseweg 500
6219 NP MAASTRICHT
043-3540433

http://www.immanuelkerk.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

https://immanuelkerk.eu/index.php?s=ANBI

Via eigen website.

Wij verwijzen naar de doelstellingen van de VPE en verder:

Immanuelkerk Maastricht is een gemeenschap van Christenen waarbij de Bijbel als bron en richtlijn voor alles staat. - Immanuelkerk Maastricht wil een gemeenschap zijn waar men omziet naar elkaar en waar ruimte is voor geloofsgroei en persoonlijke ontwikkeling. - Immanuelkerk Maastricht ziet het als haar opdracht om mensen te bereiken met het evangelie van Jezus christus. - De Immanuelkerk is gevestigd te Maastricht, doch haar werkzaamheden kunnen ook buiten die plaats verricht worden.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Voor het beleidsplan verwijzen wj naar de VPE

Werkzaamheden:

- Immanuelkerk Maastricht geeft onderwijs dat gericht is op geloofsgroei en persoonlijke ontwikkeling.

- Immanuelkerk Maastricht organiseert samenkomsten in de vorm van erediensten, Bijbelstudies, bidstonden en evangelisatiediensten. Ook worden er kindernevendiensten gehouden en speciale gelegenheidssamenkomsten zoals huwelijksdienst, uitvaartdienst etc..

- Immanuelkerk Maastricht organiseert huiskringen bij leden thuis op verschillende locaties in Maastricht.

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur bestaat uit oudsten, en diakenen. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Immanuelkerk Maastricht verstrekt de volgende vaste maandelijkse onkostenvergoedingen:

Voorzitter 100,- euro per maand.

Secretaris 100,- euro per maand.

Penningmeester 100,- euro per maand.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: www.immnuelkerk.nl

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting:
 De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij verwachte inkomsten en de trend van de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de oudsten, diakenen of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2017Werkelijk 2017Begroting 2016Werkelijk 2016
1. Opbrengsten uit bezittingen
-
15.911
-
13.953
2. Bijdragen gemeenteleden
-
32.692
-
40.920
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
7.125
-
7.884
Totaal baten
-
55.728
-
62.757
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
-
-
-
-
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
-
19.055
-
21.794
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
-
755
-
1.079
7. Lasten kerkelijke gebouwen
-
32.722
-
28.563
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
-
8.384
-
5.702
9. Lasten beheer en administratie
-
538
-
435
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
-
-
-
-
Totaal lasten
-
61.454
-
57.573
 
Resultaat (baten - lasten)
-
-5.726
-
5.184

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact