Pinkstergemeente Eindhoven

Statutaire naam: Pinkstergemeente Eindhoven

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 814843992
Registratienummer VPE 101017

Contactgegevens
Venstraat 30
5651 AN EINDHOVEN
040-2526373

http://www.maranathakerk.org

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

De gemeente stelt zich ten doel de verkondiging van Gods onfeilbaar Woord en, naar Bijbelse orde, de gelovigen in Christus samen te voegen door hen op hun belijdenis te dopen door onderdompeling naar het bevel van de Heer. Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar de het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3  ,leden en ten hoogste 9 leden, waaronder een de predikant-voorganger, ten minste é,é,n der oudsten en aangevuld met overige leden van de gemeente. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, edoch ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.Maranathakerk.org

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2018Werkelijk 2018Begroting 2017Werkelijk 2017Begroting 2016Werkelijk 2016
1. Opbrengsten uit bezittingen
-
13.813
-
14.714
-
17.560
2. Bijdragen gemeenteleden
-
228.891
-
228.941
-
223.613
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
13.361
-
17.005
-
9.312
Totaal baten
-
256.065
-
260.660
-
250.485
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
-
91.654
-
90.026
-
89.372
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
-
13.828
-
7.972
-
16.451
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
-
3.411
-
3.168
-
3.181
7. Lasten kerkelijke gebouwen
-
56.692
-
299.156
-
41.184
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
-
31.909
-
31.124
-
26.457
9. Lasten beheer en administratie
-
14.242
-
8.658
-
8.892
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
-
9.217
-
20.102
-
13.159
Totaal lasten
-
220.953
-
460.206
-
198.696
 
Resultaat (baten - lasten)
-
35.112
-
-199.546
-
51.789

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact