Pinkstergemeente Eben Haezer

Statutaire naam: Pinkstergemeente Eben Haezer

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 7005350
KvK nummer 41014168
Registratienummer VPE 101015

Contactgegevens
Saul van Messelstraat 1
9933 KB DELFZIJL
0596-617730

http://www.pg-delfzijl.nl/

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Het Woord van God, zoals ons in de Bijbel is overgeleverd, is het enige richtsnoer voor ons geloof en leven. Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.pg-delfzijl.nl

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2020Begroting 2019Werkelijk 2019Begroting 2018Werkelijk 2018Werkelijk 2017
1. Opbrengsten uit bezittingen
-
-
-
-
-
-
2. Bijdragen gemeenteleden
50.100
-
46.106
-
53.089
51.582
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
2.000
-
1.450
-
25.166
13.907
Totaal baten
52.100
-
47.556
-
78.255
65.489
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
8.000
-
6.148
-
7.729
18.405
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
10.500
-
4.544
-
5.613
4.344
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
1.050
-
1.102
-
1.052
988
7. Lasten kerkelijke gebouwen
13.600
-
10.552
-
11.114
11.107
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
11.000
-
4.786
-
10.477
8.486
9. Lasten beheer en administratie
6.100
-
5.148
-
4.454
4.498
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
1.550
-
973
-
1.185
881
Totaal lasten
51.800
-
33.253
-
41.624
48.709
 
Resultaat (baten - lasten)
300
-
14.303
-
36.631
16.780

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact