Evangelie Gemeente Castricum

Statutaire naam: Evangelie Gemeente Castricum

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 810858022
Registratienummer VPE 101013

Contactgegevens
Geesterduinweg 3
1902 CB CASTRICUM
06-54907987

http://www.egcastricum.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

De gemeente (EGC) stelt zich ten doel de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus in Castricum en daarbuiten. Overige doelstellingen: De EGC beschikt over een voltallig en goed functionerend bestuur en idem oudstenraad, Bestuurlijke taken en taken van de oudsten zijn onderling gescheiden. Daar waar nodig is er een goede samenwerking tussen de beide teams, De nieuwe visie wordt uitgedragen door de gemeente, Het nieuwe pastorale team functioneert goed: gemeenteleden zijn tevreden over de ,ondersteuning die ze krijgen van het pastorale team, De samenwerking met de Raad van kerken heeft zich verder ontwikkeld, de EGC draait hierin volwaardig mee. Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar de het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 personen, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.egcastricum.nl

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2018Werkelijk 2018Begroting 2017Werkelijk 2017Begroting 2016Werkelijk 2016
1. Opbrengsten uit bezittingen
-
-
150
149
400
429
2. Bijdragen gemeenteleden
-
-
53.200
58.046
48.525
51.361
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
-
-
-
-
Totaal baten
-
-
53.350
58.195
48.925
51.790
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
-
-
12.500
12.491
12.275
12.269
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
-
-
20.925
18.169
20.675
15.851
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
-
-
1.600
1.689
1.450
1.470
7. Lasten kerkelijke gebouwen
-
-
9.900
9.547
13.200
12.708
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
-
-
13.000
13.329
9.450
10.029
9. Lasten beheer en administratie
-
-
1.125
720
1.125
1.122
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
-
-
1.450
1.344
1.450
1.532
Totaal lasten
-
-
60.500
57.289
59.625
54.981
 
Resultaat (baten - lasten)
-
-
-7.150
906
-10.700
-3.191

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact