Plenaire vergadering Raad van Kerken: relatie WCC en RvK

Datum van 10-06-2020 00:00
tot 30-06-2020 00:00
Vandaag was een belangrijke vergadering van de Plenaire Raad van de Raad van Kerken (RvK). Tijdens deze vergadering heeft de VPE inhoudelijk gereageerd op de ontwikkelingen van de afgelopen week. Hieronder een kort verslag van de resultaten van de vergadering op dit punt.

Zoals u inmiddels weet heeft de VPE als eerste kerkgenootschap afstand genomen van de brief van de Raad van Kerken (RvK) aan de minister van Buitenlandse Zaken, inzake de doorgestuurde brief van de Wereldraad van Kerken (WCC), gesteund door de Middle East Council of Churches (MECC).

Het moderamen van de RvK is zeer geschrokken van de vele soms heftige reacties als gevolg van een brief van Christenen voor Israël (CvI) aan haar achterban. Wij hebben naar aanleiding van deze soms boze en zelfs dreigende reacties onze sympathie betuigd aan het moderamen van de RvK.

Op de Plenaire Vergadering van de RvK van 10 juni j.l. heeft zij haar verontschuldigingen aangeboden aan haar leden omtrent de gekozen procedure.Ook heeft men mede naar aanleiding van de uitwisseling van heden een uitleg op de website van de RvK geplaatst, waar wij hieronder naar verwijzen.

https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2020/06/raad-spreekt-over-steunbetuiging-aan-brief-van-wcc-en-mecc/

Als VPE kunnen wij ook niet achter deze uitleg staan, en deze wordt dus ook niet door ons medeondertekend.
Daarvoor hebben wij als belangrijkste redenen:

  • er wordt niet duidelijk afstand genomen van de opmerkingen t.a.v. opschorting van het associatieverdrag. Er worden slechts positieve intenties uitgelegd;
  • de inhoud van de brief suggereert een politieke realiteit die volgens ons niet de werkelijkheid is.

Toch willen we ook positief benoemen dat de verklaring opening biedt voor verder gesprek, onder meer met organisaties als CIDI en CvI. 
Wij hebben aangedrongen daar ook het Overlegorgaan Joden en Christenen (OJEC) bij te betrekken, het gesprek met onze Joodse Nederlanders achten wij van vitaal belang.
Ook hebben wij het voorstel gedaan om te komen tot een commissie Kerk-Israël.

Wij herhalen hier nog maar eens dat een grote zorg van ons ligt in de mate waarin de RvK zegt onafhankelijk te zijn, en wat wij daarvan waarnemen. Dit naast onze zorg dat voor zover wij dat kunnen waarnemen, de WCC, MECC en de RvK zich niet erg lijken in te zetten voor de ongelijke behandeling en/of vervolging van mensen in het algemeen.

De lijn tussen de WCC en RvK is in het licht van de historie van de oecumene niet onlogisch, maar de leden van de VPE hebben een en andermaal gewezen op het belang van die onafhankelijkheid als voorwaarde voor toetreding van de VPE bij de RvK.

Hoe nu verder:
Ondanks het principiële spanningsveld als hierboven beschreven willen we als VPE vooralsnog in gesprek blijven met de Raad van Kerken, en - als het gaat om de kerk en Israël - ook met Christenen voor Israel, het OJEC en op basis van de nu geboden aanknopingspunten onderzoeken waar de bereidheid ligt om elkaars inzichten en overtuigingen te scherpen.

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact